Blog

Tired of the Paranormal being exploited for entertainment

Posted by Dr.Jean-Pierre on November 29, 2013 at 10:40 PM

           We have decided that we have been used by Hollywood for the last time. I do not know any paranormal show on television that we like and seems authentic and real to anyone at this point. This whole mainstream phenomenon has ruined the paranormal field and taken away all credibility for people who really do this for the right reasons. This can be a great and even exciting field at times but there is a lot of nothing in it as well. That is something that you never see in any of the shows anymore. Ratings are king, helping people and furthering the field are not important.

           When I first started to research and investigate in the field it was an actual community, where people would help each other out. Now, the search for fame and fortune trumps any actual progress. I have not seen any important advancements in the mainstream for a long time. I find that no ones knows that there are many people in the field developing their own equipment, techniques and even theories that you do no hear about at all in the media.

           We have decided at this point to try and develop a platform for the real paranormal field to take center stage and create the sense of community that used to exist. It will be a web-series launching sometime next year by my organization. We want to educate as well as bring credibility to the field again. Not only do we want the public to be a part of this but others in the paranormal community as well. Our first step is to create a strong online and social media presence to get the info out to everyone. Check out this site, @ParanormalSCPD on twitter and this group on Facebook for updates.

Please stay tuned and we appreciate everyone's support.

-Dr. Jean-Pierre Giagnoli

Categories: Updates

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

1790 Comments

Reply Brianfousa
11:23 PM on August 17, 2017 
Hej. Mieszkam w Poznaniu i interesuję się samochodami Polecam wszystkim firmę Prestige. Jest to dobry mechanik Poznań.
Reply Moriinwes
7:56 AM on August 26, 2017 
Добрый день. Большое спасибо познавательный материал. Отличный сайт.
С уважением Санин Григорий
Николай https://vk.com/ayurveda.kazan
Reply RobertIgniz
8:49 AM on August 26, 2017 
Spectacular Underground Music. Witness: a DJ mixtape
Reply mbt-schoenen
9:49 PM on August 30, 2017 
mbt schoenen MBT Heren Night Zwart Schoenen
van dalen schoenen
moncler schoenen
blackstone schoenen
maattabel schoenen
dure schoenen
mbt borderline
MBT kan houding en stap financiering te verbeteren; passen en vorm lichaamsbouw; kan helpen bij het verbeteren rug, billen, benen en voeten problemen; helpt de gewrichten, spieren, pezen, ligamenten en een paar blessures genezen; de druk op de knie en bot-en gewrichtsziekten, kan het hele lichaam oefening te stimuleren!


mbt therapie MBT Vrouwen Pata Schoenen Taupe
mbt shoes germany
meindl schoenen
shick schoenen
maattabel schoenen
betaalbare schoenen online
MBT Schuhe
De Nafasi is een casual schoen met alle bekende MBT voordelen voor de gezondheid, met de frisse look en feel van een aantrekkelijke moderne stijl.


mbt betekenis MBT Vrouwen Kisumu Sandalen Grijs
schoenen gent
van lier schoenen
ik wil schoenen
loints schoenen
brako schoenen

Volwassen mannen gebaseerd op MBT Schoenen kunnen ontwikkelen om veel aantrekkelijker, jeugdig en levendig zijn. Binnen Anderzijds blijkt deze schoen mooi, comfortabel en ontwikkeld van behoorlijk niveau van hoogwaardige materialen.


vrouwen mbt nafasi
mbt gil gil
heren mbt wingu
heren mbt maliza
mbt maliza
Reply Stevepip
6:38 PM on September 8, 2017 
Find out what you need to improve in yourself to become more effective!
Reply AnntHeria
12:18 PM on September 11, 2017 
1 - Despite coming from a relations with a effectual Broad background, Claude Monet denounced the church later in his life and became an atheist.
2 - He loved the Houses of Parliament in London so much that he painted the painstaking exact same episode four times over the course of four years.
3 - His mentor was Eugene Boudin, unified of the initial French landscape painters to carouse outdoors.
Reply MaggieSTado
6:36 PM on September 11, 2017 
Hello friends!
I am an official representative of private company which deals with all kinds of written work (essay, coursework, dissertation, presentation, report, etc) in short time.
We are ready to offer a free accomplishment of written work hoping for further cooperation and honest feedback about our service.
Send your work topics to our email: discount@edu-paper.com. This offer has limited quantities!!!
Details on our website:
https://top-study.work
Reply Marioanifs
8:41 PM on September 11, 2017 
Нужны надежные двери для Вашего дома? Обращайтесь к нам! Компания ПрофМастерДверь специализируется на производстве и продаже стальных дверей в Москве и области. У нас Вы можете купить стальные двери эконом и элит-класса. Продажа металлических дверей с панелями МДФ, а также решеток на окна, гаражных дверей и прочего. Каталог наших предложений смотрите на сайте Profmasterdveri.Ru. Звоните нам по телефону 8-926-549-30-17. Отличное решение по выгодным ценам!

металлические двери на заказ
Reply EverlWom
12:34 AM on September 12, 2017 
https://evercar.biz/kalkuliator
Êàëüêóëÿòîð ñòîèìîñòè àâòî èç ÑØÀ â Óêðàèíå
Ïðèìåð ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè àâòî èç ÑØÀ
Toyota Camry 2015
Âñå ðàñõîäû ïî îáðåòåíèþ àâòî èç ÑØÀ äåëÿòñÿ íà òðè ÷àñòè:
Èíâîéñ
Àãåíòñêèå óñëóãè
Ðàñòàìîæêà
Ïåðâîíà÷àëüíûå ðàñõîäû ñîñòàâëÿþò çàòðàòû îò ïîêóïêè àâòî íà àóêöèîíå äî äîñòàâêè â ïîðò ã. Îäåññà (Èíâîéñ) + àãåíòñêèå óñëóãè
Öåíà íà àóêöèîíå - 5200 $
Àóêöèîííûé ñáîð - 657 $
Òðàíñïîðòèðîâêà â ÑØÀ - 600 $
Ëîãèñòèêà, ïîãðóçêà â ÑØÀ - 500 $
Äîñòàâêà â ïîðò ã. Îäåññà - 650 $
Èíâîéñ - 7607 $
Àãåíñòêèå óñëóãè - 1000 $
Îñòàëüíûå ðàñõîäû áóäóò ñâÿçàíû ñ ðàñòàìîæêîé è ïîñòàíîâêîé íà ó÷åò êîãäà àâòî ïðèáóäåò â ïîðò ã. Îäåññà
Ðàññòàôèðîâêà, áðîêåðñêèå óñëóãè, ýêñïåðòèçà - 1100 $
Îôèöèàëüíûå ïëàòåæè - 2500 $
Ñåðòèôèêàöèÿ, ïîñòàíîâêà íà ó÷åò - 500 $
Ðàñòàìîæêà - 4100 $
 èòîãå ïîëó÷àåì ïîëíóþ ñòîèìîñòü àâòî èç ÑØÀ
Èíâîéñ - 7607 $
Àãåíòñêèå óñëóãè - 1000 $
Ðàñòàìîæêà - 4100 $
ÈÒÎÃÎ: 12707 $
Òàêæå âñþ èíôîðìàöèþ ïî ñòîèìîñòè ðàçëè÷íûõ àâòî èç ÑØÀ ìîæíî ïîëó÷èòü â ðàçäåëå Àðõèâ êóïëåííûõ àâòî
×èòàéòå òàêæå ñòàòüþ: Ñêîëüêî ñòîèò ðàñòàìîæêà àâòî èç ÑØÀ â Óêðàèíå
Çàêàç àâòîìîáèëåé èç ÑØÀ
Ïîäáîð è ïîêóïêà àâòîìîáèëÿ, òðàíñïîðòèðîâêà â ïîðò ã. Îäåññà, òàìîæåííîå îôîðìëåíèå, ïîäãîòîâêà ê ïîñòàíîâêå íà ó÷åò
Ïîäðîáíåå
Ñïèñîê àâòî èç ÑØÀ â íàëè÷èè
Ïðîäàæà àâòîìîáèëåé, êîòîðûå óæå ïðèîáðåòåíû íàìè ðàíåå íà àóêöèîíàõ ÑØÀ. Ïîëíîå îïèñàíèå, öåíû è ôîòî.
Ïîäðîáíåå
Àðõèâ êóïëåííûõ àâòîìîáèëåé
Ñïèñîê âñåõ àâòî, êîòîðûå áûëè çàêàçàíû íàøèìè êëèåíòàìè è ïðèîáðåòåííûå íà àóêöèîíàõ. Ïîëíîå îïèñàíèå, öåíû è ôîòî.

Àóêöèîíû Àìåðèêè

àâòî èç àìåðèêè àóêöèîí copart

Àóêöèîíû Àìåðèêè
àóêöèîí ìàøèí

Íèçêèå öåíû íà àâàðèéíûå

àâòî àóêöèîíû
Àóêöèîíû Àìåðèêè

ñøà àìåðèêàíñêèå àâòî êóïèòü çàêàçàòü ïðîäàæà

ñøà àìåðèêàíñêèå àâòî êóïèòü çàêàçàòü ïðîäàæà

evercar ïîêóïêà àâòî íà åâðîïåéñêèõ àóêöèîíàõ

áèòûå àâòî èç ñøà

evercar ïîêóïêà àâòî íà åâðîïåéñêèõ àóêöèîíàõ

Àóêöèîíû ÑØÀ

àâòî àóêöèîíû

áèòûå àâòî èç ñøà
evercar

êóïèòü àâòîìîáèëè

êóïèòü àâòî â ñøà á/ó

àâòî èç ñøà
Reply Stevengetty
3:39 PM on September 12, 2017 
дом свая
винтовые сваи под фундамент
винтовой забор
Reply Stevepip
10:30 PM on September 12, 2017 
Find out what you need to improve in yourself to become more effective!
Reply Nicolasinava
3:44 PM on September 17, 2017 
world resource kamagra jelly - kamagra reviews, kamagra jelly.
Reply Josephfossy
2:53 PM on September 20, 2017 
Купить свидетельство, диплом, сертификат бухгалтерских курсов Новосибирск - Купить свидетельство, диплом курсов дизайна одежды Челябинск
Reply RickyCrync
2:18 PM on September 22, 2017 
Çàïîëÿðíûé Ïîäàòü îáúÿâëåíèå áåñïëàòíî
Reply NatalieHam
5:32 PM on September 22, 2017 
This message is posted here using XRumer + XEvil 3.0
XEvil 3.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google, Facebook, Yandex, VKontakte, Captcha Com and over 8.4 million other types!
You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.
Reply aterr#73
9:53 PM on September 23, 2017 
Производствосветодиодных табло валют, бегущих строк, табло для АЗС
Reply HarryHasse
4:45 AM on September 28, 2017 
Хочу всех предупредить,
что в сети работают сайты
мошенники по отзывам об автосалонах.
http://rater24.ru
http://ratingmsk.ru
http://recenzi.ru
Reply DniilApecy
12:01 AM on October 3, 2017 
Здоровое питание

[IMAGE]http://kok7.ru/wp-content/uploads/2017/10/511ecc15cd09bc71
9f40b7cde111d69a-520x245.jpg


Наверное вы желаете попробовать завтрак, нужно его приготовить. Таковы законы жизни.
Когда я кушаю - я никого не слушаю, я слишком умён и очень, очень сообразителен!
Только я один вижу в этой картинке что-то прекрасное, женское?
Это у меня в жизни иногда побеждает не здравый смысл, а мой звериный аппетит...
Reply RichardRaf
1:21 AM on October 7, 2017 
Друзья!
Нужна ваша помощь. Хочу себе выбрать часы, но вот какие взять - не знаю.
Помогите с выбором.
Выбираю между этими
https://clck.ru/Br72P
и этими
https://clck.ru/Br77T
Какие лучше взять?
Reply ClassicCarsDealer
3:04 PM on October 14, 2017 
RickyClassicCars.com - We are specialists with a passion for Classic Cars! Sells a wide range of classic cars and oldtimers. We are one of the best classic car dealers from Indonesia. Ricky Classic Cars can perfectly assist you with the purchase of a classic car. We'll work with you to find a suitable classic car, inland or abroad. Whether you like to work on an oldtimer yourself or you have no technical knowledge at all, you will definitely succeed in finding the perfect classic car at Ricky Classic Cars! Whether you are thinking of buying a vintage or classic car, or indeed, you would like to sell your car, then we can certainly help and advise.

Ricky Classic Cars is a trusted and licensed Indonesian Classic Cars Dealer. We also offer premier consignment services. Whether one car or an entire collection, Ricky Classic Cars has the best internet-driven marketing program to find a new owner for your vehicle, as well as a vast client network all over the world. We handle many brand of Cars, from Classic Mercedes-Benz, Porsche, Ferrari, Austin Healey, Maserati, and many more... Just let us know which brands you like and we will provide it for you :)